sub_visual

제품소개

Type Selection

  • Home
  • 제품소개
  • Type Selection

Use Product name Application material
U
F
5
0
U
F
6
0
S
F
2
0
S
B
2
0
S
B
3
0
S
B
4
0
S
B
5
0
D
1
D
2
D
3
D
4
D
5
D
6
G
7
G
8
M
8
M
9
S
R
4
0
S
R
5
0
S
H
6
0
N
S
H
3
0
절삭 및 커터용 비철금속용드릴, 엔드밀                                          
전단가공공구(Slitting Knife)                                          
MDF 가공공구                                          
Slitting Saw                                          
Metal Saw                                          
내마모용 및 내충격용 반도체 부품용 다이펀치                                          
Pot & Plunger                                          
모터코아 및 E.I코어                                          
인발다이스 및 플러그                                          
임펙트 다이스                                          
열간 압출 금형                                          
냉간 단조 금형                                          
열간 압연 롤                                          
냉간 압연 롤                                          
포밍롤                                          
분말 성형 금형                                          
프레스용 펀치 & 다이                                          
고압부품(가이드,노즐,부시)                                          
기계부품(센터,벨브시트 등)                                          
광산 광산공구(각종 Bit)